Little hearts Japan -පුංචි හදවත් ව්‍යාපෘතිය

Lady Ridgeway Hospital for Children (LRH) is the only tertiary care referral centre for children with congenital heart disease (CHD) and other critical illnesses in Sri Lanka.
The hospital’s exceptional medical staff and treatment opportunities make this institution the beacon of hope to families nationwide. However, with its current limited capacity, it has been struggling to provide timely care to all children in need.

We can help them even we are at Japan by extending our support to make ths project a success

But together, we can help them beat the clock!!

They need you!.

We have organized a fundraising event at Sri Lankan Festival on Jun 24/25th at the Hachioji Temple stall.
Infomation about Sri Lankan Festival can be accessed from here

お願い
リッジュウェーアーリア小児科病院がスリランカにある1番大きな病院です。この病院は全国からくる心臓病の子供達を治療する病院です。心臓病のためのICUが足りないため、必要な治療が必要な時に出来ないことから、年間で4000人の子供達が命を落としています。この病院にある医療の設備が整っていないため、心臓の手術が1年間に900件あり、1400人の患者が手術の順番待ちをしています。これらは年々増加傾向にあります。月に100人の申し込みがありますが、その中の30~40%の確率でしか入院ができません。この問題を解決するために十分な設備が整った建物と設備をつくる活動を心臓病の医者の組合の(Sri LankaCollage of Paediatricians)がリトルハートという募金活動を行っています。このプロジェクトではこの建物と設備をつくるために20億ルピーが必要となります。日本に住んでいるスリランカ人と日本人の皆様のご協力で、出来るだけこの活動に支援をしたいと思っております。皆様のご協力をお願い致します。
代表 ダンミカ ジャヤナンダナ
090-2412-5560
6月24日、25日に行われるスリランカフェスティバルでこの活動を支援する活動を行います。尊い命を守るため皆様のご協力が必要となります。皆様のご協力をお願い致します。このメッセージをシェアしてください。

රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල, ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති ප්‍රමුඛත ම ළමා රෝහල වන අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ සිව් දිගින් එන සෑම දරුවෙකුට ම නොමිලේ ප්‍රතිකාර කරන ස්ථානයකි. නමුත් හෘද ආශ්‍රිත රෝග සහ දැඩි සත්කාර පහසුකම් අතින්, පවතින සම්පත් සීමිත බැවින්, අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය වේලාවට සැපයීමට නොහැකි තත්වයක් පවතී. අපට ඇති වෛද්‍ය පහසුකම් අනූව, වසරක් තුළ දී කළ හැකිව ඇත්තේ, හෘද සැත්කම් 900ක් සහ හෘද කැතීටරකරණ මාර්ගයෙන් කරන ප්‍රතිකාර 600ක පමණ ප්‍රමාණයක් පමණි. මේ නිසා, දැනට දරුවන් 1400ක් පමණ දෙනා හෘද සැත්කම් සඳහා පොරොත්තු ලේඛන වල රැඳී සිටින අතර, සෑම වසරක ම තවත් විශාල ප්‍රමාණයක් මෙම ලැයිස්තුවට අලුතින් එකතු වේ. නව ජන්ම හා වෛද්‍ය දැඩිසත්කාර ඒකක වල තත්වය ද මේ හා සමාන වේ. මසකට වෛද්‍ය දැඩිසත්කාර ඒකකයට දරුවන් 100ක් පමණ දෙනා ඇතුළත් කිරීමට ඉල්ලීම් කළ ද, ඉන් ඇතුළත් කළ හැකි වන්නේ දරුවන් 30-40 අතර ප්‍රමාණයක් පමණි.

මෙම ප්‍රශ්ණයට විසඳුමක් ලෙස, ළමා රෝහලේ අංග සම්පූර්ණ හෘද හා දැඩිසත්කාර ඒකකයක් පිහිටුවීමට තීරණය කළ අතර, මෙම කාර්යය ඉක්මන් කිරීම සඳහා ළමා රෝග විශේෂඥවරුන්ගේ විද්‍යායතනය (Sri Lanka College of Paediatricians) විසින් පුංචි හදවත් (Little Hearts) යනුවෙන් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලදි. මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ, මෙම ගොඩනැගිල්ල සඳහා අවශ්‍ය රු. කෝටි 200ක් වූ මුදල හැකි ඉක්මණින් සොයා ගැනීමයි.

මේ සඳහා ජපානයේ සිටින අපට උදවු විය හැක. ශ්‍රීලංකා උතසවයේදී අපගේ කුටියට පැමිණ සහයෝගය ලබාදෙන්න

 

Share

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.